Tvärbanans Kistagren     Nya Karolinska Sjukhuset    Kontakt

Tvärbanans Kistagren

Ersättningstrafik med buss för Tvärbanans Kistagren

Behovet av förbättrade kommunikationer på sträckan Alvik – Bromma Flygplats – Ursvik – Kista är så stort att Region Stockholm och kommunerna är villiga att satsa 4, 9 miljarder kronor på att bygga tvärbanans Kistagren.
Enligt överenskommelse med kommunerna skulle trafikstart ske 2019, men Trafikförvaltningen inom Region Stockholm senarelade utbyggnaden av tvärbanans Kistagren med fyra år. Detta har resulterat i att trafikstart är planerad till 2022 för Stora Ursvik och till 2023 för Kista och Helenelund.

Endast delen mellan Norra Ulvsunda och Bromma Flygplats blev färdigbyggd till 2020-12-13 då spårvägstrafiken på sträckan var planerad att inledas, men allmän trafik med spårvagn inleddes först 2021-05-16. Fr.o.m 2021-10-04 t.o.m. 2021-11-12 var trafiken avstängd för att kontaktledningen vid Bromma Flygplats skulle kunna ersättas av en uppvärmd kontaktskena. Detta för att förhindra att Flygplatsens radiotrafik störs av den gnistbildning som uppstår när frost bildas på kontaktledningen.

Eftersom den planerade trafiken på den resterande delen av tvärbanans Kistagren är inställd p.g.a. att bygget av banan senarelagts, bör SL därför sätta in ersättningsbuss på sträckan Bromma Flygplats – Rissne – Ursvik – Kista – Helenelund.
Ersättningstrafik på sträckan före Kistagrenens öppnande behövs även för att resemönstret skall hinna ändras tills spårvägstrafiken kommer igång.

Pengar för detta finns inte enligt SL, men trafiken måste balanseras inom beslutad budget så att linjer med lägre beläggning får utglesad trafik till förmån för strategiska linjer som ersättningstrafik med buss för Tvärbanans Kistagren.

SL anser att Sundbyberg generellt har bra kollektivtrafik, men det hjälper inte boende i Ursvik. Trafikförvaltningen i Region Stockholm menar att bussarna har svårt att vända på ett trafiksäkert sätt i Ursvik och att gatorna där är i smalaste laget för busstrafik.

Problem p.g.a. försening av Tvärbanans Kistagren

Det är kaos i Ursviks lokaltrafik. Det är för få turer och för små bussar i kollektivtrafiken i Ursvik, men SL och trafikförvaltningen gör inget år det.
Utefter den planerade tvärbanan mellan Ulvsunda Norra och Helenelund är resandeunderlaget mycket stort. Kommunikationerna för resor i banans sträckning är idag mycket dåliga.

För boende i Ursvik är kommunikationerna ett stort problem. Bussarna som trafikerar Ursvik räcker inte till. Det bodde cirka 6487 personer i Stora Ursvik 2020 och de skall dela på en SL-busslinje som går sällan.
Under högtrafik är bussarna fyllda till bristningsgränsen, vilket ökar risken för smittspridning.

Samplanering av bostäder och kollektivtrafik är en nödvändighet. Stora Ursvik skall byggas ut till en stadsdel med 15 000 invånare och 3 934 bostäder och är helt planerad utgående från att tvärbanan fr.o.m 2019 skulle gå på en boulevard rakt genom stadsdelen.

Det behövs även bättre och enklare kollektivtrafik mellan Bromma Flyg och Kista.

Varför Tvärbanans Kistagren blev försenad

Den främsta anledningen till att Tvärbanans Kistagren nedprioriterats och att SL inte får de pengar som behövs för att upprätthålla nödvändig trafik är att Region Stockholms prestigebygge Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) har blivit många miljarder dyrare än avsett.

Region Stockholm, som är den region i Sverige som har den högsta regionskatten, betalade år 2019 1 miljard kr i utjämningsbidrag till kommuner med mycket lägre regionskatt. Detta ökar till 4,2 miljarder år 2023 och till 6 miljarder år 2026.

Bild på hållplats Bromma Blocks saknas

Bild på end-of-line hållplats Bromma Flyg saknas

2021-10-12 V51

.