Tvärbanans Kistagren     Nya Karolinska Sjukhuset    Kontakt

Tvärbanans Kistagren

Ersättningstrafik med buss för Tvärbanans Kistagren

Behovet av förbättrade kommunikationer på sträckan Alvik – Bromma Flyg – Ursvik – Kista är så stort att Region Stockholm och kommunerna är villiga att satsa 4, 9 miljarder kronor på att bygga tvärbanans Kistagren.
Enligt överenskommelse med kommunerna skulle trafikstart ske 2019, men Trafikförvaltningen inom Region Stockholm senarelade utbyggnaden av tvärbanans Kistagren med fyra år. Detta har resulterat i att trafikstart är planerad till 2022 för Stora Ursvik och till 2023 för Kista och Helenelund, men det finns risk för att tvärbanan till Ursvik inte blir klar till 2022 p.g.a. avtalstvist.

Endast delen mellan Norra Ulvsunda och Bromma Flygplats blev färdigbyggd till 2020-12-13 då spårvägstrafiken på sträckan var planerad att inledas. P.g.a. det ovanligt varma novembervädret 2020 och covid-19-pandemin, blev test, besiktning och godkännande försenade, vilket medförde att spårvagnarna mellan Alviks strand och Bromma Flygplats fr.o.m. 2020-12-13 ersattes av ersättningsbuss 31B mellan Johannesfred och Bromma Flygplats.

Eftersom den planerade trafiken på den resterande delen av tvärbanans Kistagren är inställd p.g.a. att bygget av banan senarelagts, bör SL därför sätta in ersättningsbuss 31B även på sträckan Bromma Flygplats -Ursvik-Helenelund.
Ersättningstrafik på sträckan före Kistagrenens öppnande behövs även för att resemönstret skall hinna ändras tills spårvägstrafiken kommer igång.

Pengar för detta finns inte enligt SL, men trafiken måste balanseras inom beslutad budget så att linjer med lägre beläggning får utglesad trafik till förmån för strategiska linjer som ersättningstrafik med buss för Tvärbanans Kistagren.

SL anser att Sundbyberg generellt har bra kollektivtrafik, men det hjälper inte boende i Ursvik. Trafikförvaltningen i Region Stockholm menar att bussarna har svårt att vända på ett trafiksäkert sätt i Ursvik och att gatorna där är i smalaste laget för busstrafik, ett problem som f.ö. också uppstod i Rissne efter ombyggnad av Kavallerivägen, men ersättningsbuss 31B på sträckan Bromma Flygplats -Ursvik-Helenelund behöver inte köra in i Ursvik. Den kan stanna på E18 vid bron i förlängningen av Ursviks allé om denna öppnas för gångtrafik.

Problem p.g.a. försening av Tvärbanans Kistagren

Det är kaos i Ursviks lokaltrafik. Det är för få turer och för små bussar i kollektivtrafiken i Ursvik, men SL och trafikförvaltningen gör inget år det.
Utefter den planerade tvärbanan mellan Ulvsunda Norra och Helenelund är resandeunderlaget mycket stort. Kommunikationerna för resor i banans sträckning är idag mycket dåliga.

För boende i Ursvik är kommunikationerna ett stort problem. Bussarna som trafikerar Ursvik räcker inte till. Det bor cirka 6487 personer i Stora Ursvik 2020 och de skall dela på en SL-busslinje som går sällan.
Under högtrafik är bussarna fyllda till bristningsgränsen, vilket ökar risken för smittspridning.

Samplanering av bostäder och kollektivtrafik är en nödvändighet. Stora Ursvik skall byggas ut till en stadsdel med 15 000 invånare och 3 934 bostäder och är helt planerad utgående från att tvärbanan fr.o.m 2019 skulle gå på en boulevard rakt genom stadsdelen.

Det behövs även bättre och enklare kollektivtrafik mellan Bromma Flyg och Kista, en resa som utan tvärbanans Kista-gren på en vardag kan ta upp till 62 minuter inklusive väntetid, två byten och långa promenader med dålig skyltning.

Varför Tvärbanans Kistagren blev försenad

Den främsta anledningen till att Tvärbanans Kistagren nedprioriterats och att SL inte får de pengar som behövs för att upprätthålla nödvändig trafik är att Region Stockholms prestigebygge Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) har blivit många miljarder dyrare än avsett.

Region Stockholm, som är den region i Sverige som har den högsta regionskatten, betalade år 2019 1 miljard kr i utjämningsbidrag till kommuner med mycket lägre regionskatt. Detta ökar till 4,2 miljarder år 2023 och till 6 miljarder år 2026.

Bild på end-of-line hållplats Bromma Flyg saknas

Bild på end-of-line hållplats Bromma Flyg saknas

2021-01-20 V49

. . . . . .